מוזיאון הילדים חולון
רכישת
כרטיסים
ותיאום ביקור

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים מקוונת

 (להלן: "התקנון")

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים מקוונת (להלן: "התקנון")
א. אתר < www.childrensmuseum.org.il > (להלן: "האתר") מופעל על ידי מוזיאון הילדים הישראלי, חולון – החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, מחול – חולון, ח.פ. 512287350 (להלן: "המוזיאון") אשר כתובתה ת.ד. 5100 חולון 5815002, ו/או ע"י מי מטעמה.
ב. המוזיאון מאפשר לכל המעוניין לרכוש כרטיסים לפעילויות / תערוכות/ סיורים/ פסטיבלים ופעילויותיו השונות ("המסלול").
ג. ניתן לרכוש כרטיסים מהמוזיאון גם באמצעות מרכז ההזמנות בטלפון מספר 9051*.
ד. ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.
ה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.
ו. העמותה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחריו.
ז. כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות וההתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.


תנאים כלליים


1. הרוכש מצהיר, כי הינו מעל לגיל 18. המוזיאון מבהיר, כי אין ביכולתו לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.
2. הרוכש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.
3. הרוכש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
4. הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.
5. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את המוזיאון. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.
6. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת עליך לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.
7. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר המוזיאון את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. המוזיאון יעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.
8. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר אלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.
9. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.
10. בכל מקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דק' מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם מרכז ההזמנות בטלפון מספר 9051*.
11. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי המוזיאון או מי מטעמו.
12. הכרטיסים יישלחן למזמין בהודעת SMS ובדואר האלקטרוני או יימסרו לרוכש בקופות המוזיאון בכניסה למוזיאון, בכפוף להצגת תעודת זהות, כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה באתר המוזיאון או אישור התשלום אצל גורם שלישי .


המופעים


13. המופעים השונים מתקיימים בשטח מוזיאון הילדים הישראלי, חולון אלא אם צוין במפורש אחרת.
14. על הרוכש להתייצב רבע שעה לפני תחילת הביקור שנקבע לצורך איסוף הכרטיסים מקופות המוזיאון שבכניסה למוזיאון.
15. המופעים המתקיימים תחת כיפת השמיים לא יתקיימו בתנאי מזג אויר גשום או סוער. אם יבוטל המופע בעקבות תנאי מזג האוויר תבוטל הרכישה והרוכש יקבל את כספו בחזרה.


ביטול רכישה


16. לאחר רכישת הכרטיסים ותיאום הביקור , ביטול הזמנה אפשרי בהודעה של עד 2 ימי עסקים לפני הביקור. 
הביטול כרוך ב- 5% עמלת ביטול או 100 ש"ח הנמוך מביניהם. עמלת הביטול תיגבה ע"פ המחיר ששולם.
במקרה של תשלום אצל גורם שלישי , הביטול על פי תנאי הביטול אצל הגורם אצלו שולמו הכרטיסים. 
16.1 במקרה של אי הגעה , לא יהיה זיכוי עבור הכרטיסים.
16.2 בקשות לשינוי מועד הביקור יתקבלו עד 24 שעות לפני שעת המסלול שתואם במרכז ההזמנות של המוזיאון בטלפון מספר 9051* או בדוא"ל באמצעות תיבת ה"צור קשר" באתר האינטרנט של המוזיאון, או באמצעות שירות הוואטס אפ בשעות הפעילות.

סודיות ופרטיות


17. המוזיאון מתחייב לפעול, כמיטב יכולתו, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי המוזיאון ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI.
18. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת הכרטיסים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת המוזיאון להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.
19. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקט המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יעלה בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדו.
20. המוזיאון שומר על זכותו לאסוף בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. המוזיאון יהיה זכאי למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.
21. המוזיאון יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של המוזיאון ו/או מי מטעמו על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו), על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
22. המוזיאון לא יעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
22.1 לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.
22.2 אם עבר הרוכש על החוק.
22.3 במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין המוזיאון לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.
22.4 יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים במרכז ההזמנות ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.


תנאים נוספים


23. יחד עם אישור התקנון הנך נדרש לסמן אם ברצונך לקבל מהמוזיאון ו/או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלך. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתך לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.
24. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המוזיאון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
25. המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות המוזיאון תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.
26. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין המוזיאון לרוכש, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
27. המוזיאון יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
28. המוזיאון רשאי לבטל/ לשנות את המופעים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

פרסם תגובה Google+ Twitter שלח לחבר WhatsApp